Könyvelőiroda
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelőiroda telefon

06(1) 244-8267

könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelőiroda email

info@exigokft.hu

Felelősségbiztosítás!

Könyvelőirodánk szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik mely teljeskörűen, minden szolgáltatásunkra kiterjed tovább...

Tegye rendbe könyvelését!

Súlyos bírsággal számolhat a beszámolóját határidőre be nem nyújtó cég! Május 31-ig a beszámolót mindenképpen be kell nyújtani! tovább...

könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, adózási információAdózási információk
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, egyéb információEgyéb
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, archív dokumentumokArchív cikkek
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, kalkulátorKalkulátorok
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, bérkalkulátorBérkalkulátor 2012
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, könyvelési díj kalkulátorKönyvelési díj kalkulátor
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, regisztrációs adó kalkulátorRegisztrációs adó kalkulátor
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, kamat

Jegybanki alapkamat

2012.10.31-től
6.25 %
korábbi adatok
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, üzemanyagár

Üzemanyagárak

2012.November
ESZ-95 433Ft/l
Gázolaj 439Ft/l
Keverék 464Ft/l
LPG autógáz 254Ft/l
korábbi adatok
fogyasztási normák
könyvelőiroda, könyvelés, bérszámfejtés, hasznos linkekHasznos linkek

Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Magyarország hu

Központi Statisztikai Hivatal

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Magyar Nemzeti Bank

Kiemelt Partnereink

Uccellone borkereskedés - online webshop

Ingatlan bérbeadás ÁFA kötelezettsége 2010

Archív dokumentum!!!

Ingatlan bérbeadás ÁFA kötelezettsége

Ingatlan bérbeadásának Általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény) főszabálya szerint – amennyiben a bérbeadást végző saját döntése alapján nem teszi azt adókötelessé – az ingatlan (pl: lakóingatlan, üzlet) bérbeadása, haszonbérbeadása a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes szolgáltatásnak minősül a bérbeadó, illetőleg a bérbevevő személyétől, jogállásától függetlenül. Kivételt képez ez alól, ezért minden esetben adókötelezettséget eredményez a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás nyújtásának biztosítását, valamint közlekedési eszköz elhelyezésének, parkolásának biztosítását szolgáló, továbbá az ingatlannal tartósan összekötött gép, egyéb berendezés, illetőleg széf bérbeadása. A bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is bérbeadásnak minősül, amelynek tartalma alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges használatáért téríti vagy téríteni köteles. Az általános forgalmi adózás rendszerében a tevékenység egyéb sajátos jellegére való mentesség azt jelenti, hogy a bérbeadónak a bérleti díjra nem kell áfát felszámítania, viszont az e tevékenységhez esetlegesen eszközölt beszerzéseinek forgalmi adó tartalmát sem vonhatja le. A tevékenység egyéb sajátos jellege miatti adómentes ingatlan bérbeadását rendszeresen, tartósan, illetve üzletszerűen végző személy vagy szervezet is adóalanynak minősül még akkor is, ha kizárólag ilyen szolgáltatást nyújt. (Ha a szóban forgó gazdasági tevékenység közvetlenül közös tulajdonban és közös használatban levő ingatlanra, mint ellenérték fejében hasznosítandó dologra irányul, adóalany a tulajdonostársak közössége. Az adóalanyisághoz fűződő jogokat és kötelezettségeket a tulajdonostársak közössége az általa kijelölt képviselő útján gyakorolja. Kijelölés hiányában képviselő a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs, egyenlő tulajdoni hányad esetében pedig az adóhatóság által kijelölt tulajdonostárs.) Bérbeadási tevékenységet az Art. alapján csak adószám birtokában lehet végezni (kivéve e tájékoztatóban „A földbérbeadás általános forgalmi adó kötelezettsége” cím alatt jelzett esetében), melyet az állami adóhatóságtól kell kérnie az adóalanynak (természetesen csak akkor, ha egyéb tevékenységére tekintettel a bérbeadó adószámmal nem rendelkezik). Ezen adómentes szolgáltatást végző köteles legalább a számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelő bizonylatot kiállítani a bérbeadásról. Az előzőekben meghatározott ingatlanok (ingatlanrész) bérbeadás, haszonbérbeadás útján történő hasznosításával összefüggésben az áfatörvény az alábbi lehetőségeket is biztosítja. A bérbe, illetve haszonbérbe adónak lehetősége van arra, hogy választásának megfelelően:- adókötelessé tegye a főszabály szerint a tevékenység egyéb sajátos jellege miatt adómentes ingatlan bérbeadási szolgáltatást (beleértve a lakóingatlan bérbeadását is) vagy - kizárólag az egyéb ingatlanok bérbeadási tevékenységére válasszon adókötelezettséget, míg a lakóingatlan tekintetében ugyanezen szolgáltatásra adómentességet alkalmaz. Az adóalany az adókötelezettség választással kapcsolatos bejelentési kötelezettségét az Art. szerint teljesíti azzal, hogy attól a választása évét követő ötödik naptári év végéig nem térhet el. Állami adóhatósági bejelentkezés Az általános forgalmi adó alanyának tevékenysége megkezdésétől számított 15 napon belül meg kell jelennie az adóhatóságnál, és e tényről az erre szolgáló nyomtatványon bejelentést kell tennie. A bejelentkezéssel egyidejűleg nyilatkozhat a bérbeadó arról, hogy adókötelessé teszi tevékenységét. Amennyiben ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz – és más tevékenységet nem végez – meg kell jelölnie, hogy kizárólag adómentes értékesítést végez. Nem terheli azonban bejelentési kötelezettség azt a magánszemélyt, aki kizárólag termőföld művelési ágú földterület bérbe-, haszonbérbe adása miatt válik áfa alannyá. Amennyiben alanyi mentességet kíván választani (és annak törvényi feltételei fennállnak), úgy a nyomtatvány megfelelő helyén ezt jeleznie kell. Ha nem élt az alanyi mentesség választásával, és az ingatlan bérbeadáson kívül egyéb adóköteles tevékenységet is végez, akkor meg kell jelölnie, hogy általános szabályok szerint kívánja-e megállapítani az adóját, vagy valamely különleges eljárást, illetőleg mezőgazdasági termelés esetén kompenzációs rendszert választ (amennyiben annak feltételei fennállnak). Az adóhatóság a bejelentkezéskor adószámot ad ki a bérbeadó részére, amelyet ezentúl minden bizonylatán, illetve az adóhatósághoz intézett iratán fel kell tüntetnie.

A földbérbeadás ÁFA fizetési kötelezettsége

Az előzőekben foglaltaktól eltérő szabályozás vonatkozik a földbérbeadási tevékenységre. Az áfatörvény vonatkozó rendelkezése alapján a földterület bérbeadása főszabály szerint a tevékenység sajátos jellegére tekintettel adómentes szolgáltatásnak minősül. Főszabály szerint a kizárólag földterület bérbeadási tevékenységet végzőnek is adóalanyként történő bejelentkezési kötelezettsége van még akkor is, ha tevékenysége az előzőek szerint adómentesnek minősül. Az Art. vonatkozó rendelkezése értelmében azonban nem terheli bejelentési kötelezettség azt a magánszemélyt, aki kizárólag termőföld művelési ágú földterület bérbe-, haszonbérbe adása miatt válik áfa-alannyá. Az adóalanynak az „Ingatlan bérbeadásának áfa kötelezettsége” cím alatt ismertetett szabályok szerint lehetősége van adókötelessé tenni tevékenységét, azonban e jogának gyakorlása érdekében annak a magánszemélynek is adószámot kell kérnie, aki kizárólag termőföld művelési ágú földterület bérbe-, haszonbérbe adásával foglalkozik (amelyet ha adómentesen tenne ilyen kötelezettsége nem volna). .